E-sigaretter med nikotin

29. juni 2018

Vi får daglige forespørsler om vi har e-juice / dampvæske til e-sigaretter som inneholder nikotin, enten på bakrunn av at kundene våre tror det er lovlig eller om vi selger "under disken". Svaret på det spørsmålet er nei, og årsaken er at det er ulovlig og straffbart å selge eller og overdra e-juice med nikotin i Norge under det gjeldende regelverket. E-juice uten nikotin selges fritt til personer over 18 år.

 

Regelverket som omfatter dette er Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

§ 2. Forbud.
Det er forbudt å produsere, føre inn i Norge, omsette eller overlate til andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Det samme gjelder tobakk- og nikotinholdige produkter som forutsettes benyttet på andre måter enn det som er lovlig i Norge.

§ 12. Straffeansvar.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene gitt i disse forskrifter, eller som bryter vilkår fastsatt med hjemmel i § 8, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte.

Vårt utvalg av e-sigaretter og vape

Privatimport av e-juice og e-sigarett med nikotin
Privatpersoner kan lovlig importere e-juice og e-sigaretter som inneholder nikotin fra EU / EØS land hvor dette omsettes lovlig. Mengden kan ikke overskride 3 måneders forbruk, og det må være til personlig forbruk for røykeavvenning. Tollvesnet kan kreve dokumentasjon fra lege som bekrefter at det skal brukes til røykavvenning, men pr. i dag (06.18) praktiseres ikke dette i nevneverdig grad. Import fra land utenfor EU, slik som USA og Kina er ikke lovlig, og om sendingen blir stoppet kan det få store konsekvenser da det ansees som smugling. Friske Drag anbefaler å bestille fra velkjente produsenter som du har kjennskap til.

 

Kjøp av nikotinholdig væske i Norge

I Norge finnes det svartmarked med forhandlere som ulovlig selger e-juice som inneholder nikotin, og det er anbefalt å holde seg lang unna disse. Det er flere årsaker til det, men de viktigste er din personlige helse og finansiering av kriminell virksomhet.

Den nikotinholdige e-juicen som du kjøper av Norske forhandlere består av en blanding av baser og aroma eller ferdige væsker som kommer inn til landet uten nikotin og høykonsentrert nikotin som er smuglet inn i landet i stor skala med hensikt for videresalg. I de fleste tilfellene blandes da væsken til hos forhandleren under uhygieniske forhold som ikke er regulert av noe statlig organ.

Det typiske er at de tilsetter nikotinen i e-juicen når du står og venter, og det finnes mange skrekkhistorier om hva som faktisk foregår. Utstyr som brukes til blanding blir mistet på gulvet, hansker og andre hygiene tiltak blir ikke fulgt, fare for nikotinforgiftning som følge av kontakt med høykonsentrert nikotin, åpne beholdere og skittent utstyr. Hvor alt dette kommer fra, og hvilke skadelige stoffer det inneholder vet du ingenting om. Resultatet av dette og produktet som kommer som et resultat av denne virksomheten er det ikke lurt å tilføre sin egen kropp.

Spiser du en salat som en butikkansatt står og blander til deg uten hårnett med skitne hender og en kniv som har vært i gulvet på butikkdisken som jevnlig fylles med penger, skitne esker og kaffekopper foran deg og de andre kundene i butikken?

 

Ja, det blir lovlig i Norge!
På bakrunn av EU sitt sitt nye tobakksdirektiv vedtok stortinget i 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin i Norge. Denne endringen vil trolig tre i kraft i løpet av 2019. Dette er meget positivt for de som ønsker å slutte å røyke og bytte ut tobakken med e-sigaretter.

Det vil bli strenge krav til kvalitetssikring av produktene for å sørge for at folks helse blir ivaretatt, samt sette en stopper for den tvilsomme virksomheten beskrevet lenger opp i artikkelen. Skatter og avgifter på produktene er foreløpig ikke informasjon som er tilgjengelig, så det blir spennende å se om de virkelig ønsker å gi folk en god grunn til å slutte å røyke.